Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Urecta, alsmede op overeenkomsten gesloten tussen Urecta en een wederpartij, hierna te noemen “de wederpartij“.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover Urecta deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de order ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

1.4 Indien Urecta niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Urecta in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Urecta zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop deze betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Urecta kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.4 De in de offerte of aanbieding genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventueel toepasselijke verzend- of administratiekosten.

 

Artikel 3 Herroepingsrecht

3.1 Bij de aankoop van producten via de webwinkel heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door de wederpartij of een vooraf door de wederpartij aangewezen vertegenwoordiger.

3.2 Gedurende de bedenktijd van 14 dagen zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De wederpartij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de wederpartij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Urecta retourneren, conform de door Urecta verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.3 Indien de wederpartij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij verplicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Urecta. Dit dient de wederpartij te doen middels het zenden van een e-mailbericht daartoe aan info@urecta.com. Hierna dient de wederpartij het product binnen 14 dagen aan Urecta retour te sturen. De bewijslast voor het tijdig retourneren van het geleverde product ligt bij de wederpartij.

3.4 Indien de wederpartij gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van retourzending voor zijn rekening, tenzij het bepaalde in artikel 3.5 van toepassing is.

3.5 Vanwege hygiënische overwegingen kan de wederpartij niet langer recht doen gelden op het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel indien de wederpartij het geleverde product of onderdelen daarvan reeds heeft gebruikt of geprobeerd. In dat geval is de wederpartij bij retourzending gehouden tot betaling van één derde (⅓) van de aanschafprijs van het product, excl. verzend- en/of administratiekosten, teneinde Urecta in de gelegenheid te stellen het product schoon en verkoopbaar te (laten) maken. Urecta zal het resterende bedrag, zijnde twee derde (⅔) van de aanschafprijs van het product, excl. verzend- en/of administratiekosten, aan de wederpartij terugbetalen na retourontvangst van het product.

3.6 Indien de wederpartij na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet aan Urecta via de voorgeschreven wijze kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan Urecta heeft geretourneerd, is koop een feit. Indien de wederpartij dan alsnog het product wenst te retourneren is het bepaalde in artikel 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 4 Retourneren van het product na verstrijken van herroepingsrecht

4.1 Urecta biedt de wederpartij de mogelijkheid om de overeenkomst na het verstrijken van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, te ontbinden gedurende een bedenktijd van 90 dagen na factuurdatum van de aankoop van het product.

4.2 De wederpartij die het product wil retourneren binnen de termijn als bedoeld in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden krijgt twee derde (⅔) van de aanschafprijs van het product, exclusief verzend- en/of administratiekosten, van Urecta retour, onder de voorwaarden dat retourzending plaatsvindt conform de door Urecta verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.3 Indien de wederpartij gebruik wil maken van de in dit artikel genoemde mogelijkheid tot retournering, dient hij dit binnen 90 dagen na factuurdatum per e-mailbericht aan Urecta te melden op het e-mailadres info@urecta.com, waarbij het product direct conform het bepaalde in artikel 4.4 dient te worden geretourneerd aan Urecta. Het product dient te allen tijde uiterlijk binnen 90 dagen na factuurdatum door Urecta retour te zijn ontvangen.

4.4 De wederpartij zendt het product in de originele staat en verpakking retour aan Urecta met alle geleverde toebehoren, bestaande uit: een etui, een vacuümcilinder, een klemring met pomp inclusief regelaar, een voorzetring, een stopje, een rekband, eventuele ongebruikte medische K-Y gel en een handleiding. Bij retourzending is het van essentieel belang dat het product schoon en verkoopbaar is. Een eventuele waardevermindering van het product als gevolg van handelen in strijd met deze bepaling komt voor rekening van de wederpartij.

4.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op retournering als bedoeld in dit artikel rust te allen tijde bij de wederpartij.

4.6 De kosten voor retourzending komen steeds voor rekening van de wederpartij.

4.7 De gedeeltelijke terugbetaling van de aanschafprijs als bedoeld in artikel 4.2 van deze algemene voorwaarden vindt plaats via bankoverschrijving op een door de wederpartij verstrekt bankrekeningnummer binnen 7 dagen volgend op de dag waarop Urecta het product retour heeft ontvangen.

4.8 Beschadigde producten zijn uitgesloten van het recht van retour.

 

Artikel 5 Conformiteit en garantie

5.1 De door Urecta te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Europa zijn bestemd. Bij eventuele gebreken, voor zover deze aan het licht komen binnen 12 maanden na de besteldatum van het product, zal Urecta de kosten voor herstel danwel vervanging dragen. De factuur dient hiervoor als garantiebewijs. Deze garantie van Urecta komt overeen met de garantie van producent Doorn Medical Products.

5.2 De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit (1) de situatie dat de wederpartij of derden, zonder schriftelijke toestemming van Doorn Medical Products, aan de zaak reparaties en/of wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, of (2) indien het geleverde product is blootgesteld aan abnormale omstandigheden, of (3) indien het geleverde product is gebruikt op een andere dan de voorgeschreven wijze (ondeskundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik), of (4) indien de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

5.3 De voorgeschreven wijze van gebruik van het product is het gebruik conform de aan de wederpartij geleverde, en op de website van Urecta (www.urecta.com) gepubliceerde, gebruikershandleiding en instructie video’s.

5.4 De wederpartij dient het door Urecta geleverde onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Urecta te worden gemeld. De wederpartij dient Urecta in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.5 Bij vaststelling dat een zaak gebrekkig is en bij tijdige reclamering, zal Urecta de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de wederpartij (laten) vervangen of herstellen. In geval van vervanging dient de wederpartij de vervangen zaak aan Urecta te retourneren.

5.6 Een klacht van de wederpartij schort zijn betalingsverplichting niet op.

5.7 Bij niet-tijdige melding van een gebrek komt de wederpartij geen recht meer toe op kosteloos herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

5.8 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Urecta en Doorn Medical Products bedraagt één jaar.

 

Artikel 6 Levering

6.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan Urecta kenbaar heeft gemaakt. Urecta biedt de wederpartij tevens de mogelijkheid om de bestelling uitsluitend op afspraak en na schriftelijke bevestiging daartoe op te halen op de locatie van Urecta in Bergeijk.

6.2 Urecta gaat pas over tot verzending van de order indien de gehele koopsom door de wederpartij is voldaan en door Urecta is ontvangen. Urecta streeft ernaar om het product binnen 48 uur na ontvangst van betaling per aangetekende post te verzenden aan de wederpartij. Alle levertermijnen zijn echter indicatief. Aan genoemde termijnen kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.

6.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van een order rust bij Urecta tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.4 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Urecta gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.

 

Artikel 7 Privacy

7.1 Urecta zal de (persoons)gegevens van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, er daartoe een wettelijke plicht op Urecta rust of wanneer de wederpartij daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling voorafgaand aan de levering te geschieden middels iDEAL (internetbankieren).

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 Urecta is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

9.2 Naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Urecta geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Urecta niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Urecta of van derden daaronder begrepen, alsmede de omstandigheid dat Urecta een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt door zijn toeleverancier. Urecta is tevens gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Urecta zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Urecta heeft het recht om de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Beide partijen zijn gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij indien deze periode langer dan drie maanden voortduurt.

9.4 Indien Urecta ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Urecta gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Eventuele aansprakelijkheid van Urecta en/of Doorn Medical Products blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

10.2 Gebruik of het laten gebruiken van het product van Urecta geschiedt te allen tijde voor eigen risico van de wederpartij. Urecta en/of Doorn Medical Products is/zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die de wederpartij en/of een derde heeft geleden, lijdt of zal lijden ten gevolge van het gebruik van het product.

10.3 Urecta en/of Doorn Medical Products is/zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Urecta en/of Doorn Medical Products is/zijn uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.4 Urecta en/of Doorn Medical Products is/zijn nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de wederpartij, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik en toepassing van het product. Urecta en/of Doorn Medical Products heeft/hebben geen medische bevoegdheid, en is/zijn daarnaast niet op de hoogte van, en kan/kunnen ook niet oordelen over de gezondheid of lichamelijke toestand van de wederpartij. Bij twijfel over het gebruik van het product wordt de wederpartij uitdrukkelijk aangeraden advies in te winnen bij een medisch specialist op dit gebied.

10.5 Urecta en/of Doorn Medical Products is/zijn niet aansprakelijk voor normale slijtage en waardevermindering van het product die buiten de schuld van Urecta en/of Doorn Medical Products ontstaat.

10.6 Behoudens het bepaalde in artikel 5 van deze algemene voorwaarden, is/zijn Urecta en/of Doorn Medical Products niet aansprakelijk voor eventuele schade die de wederpartij en/of een derde lijdt ten gevolge van een gebrek aan of het disfunctioneren van het product.

10.7 Een eventuele aansprakelijkheid van Urecta en/of Doorn Medical Products is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het kosteloos herstel van een gebrekkig product of vervanging van dat product of van een onderdeel ervan, een en ander ter uitsluitende beoordeling aan Urecta en/of Doorn Medical Products.

10.8 Urecta en/of Doorn Medical Products is/zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomensderving, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

10.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Urecta en/of Doorn Medical Products.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen met Urecta en/of Doorn Medical Products is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Urecta is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11.3 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.